8 دی 1392 @ 22:17

بیشترین و کمترین معدل دانشجویان به زبان C

توضیحات : کد درخواست این پروژه 1800 میباشد.

در این پروژه با استفاده از منو ، اطلاعات تعدادی دانشجو از کاربر گرفته میشود و در آرایه ای از ساختمان ذخیره میگردد. 

اطلاعات گرفته شده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و نمره پنج درس دانشجو میباشد.

معدل هر دانشجو محاسبه شده و بیشترین و کمترین معدل مشخص می گردد.

این پروژه به زبان C نوشته شده است.


   student software in c program

Enter a new student

 Show all student

   Students with Min Average

   Students with Max Average

Exit


کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland C 


دریافت سورس و پشتیبانی 

--------------------------------

تلفن تماس : 09012015295

تلگرام :         HighDev_ir@

--------------------------------


هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان    


2 مرداد 1392 @ 00:02

بازی گرافیکی مار به زبان C

توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۳ میباشد. 

سورس بازی Snake به زبان C نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland C 

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

1 مرداد 1392 @ 20:50

پروژه الگوریتم Maze به زبان Cpp

توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۴ میباشد. 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland C 


دریافت سورس و پشتیبانی 

--------------------------------

تلفن تماس : 09012015295

تلگرام :         HighDev_ir@

--------------------------------


هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی:    

31 تیر 1392 @ 20:58

محاسبه فرمول ریاضی به زبان C

توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۷ میباشد.

این برنامه فرمول ریاضی زیر  را با استفاده از توابع ریاضی محاسبه میکند.  

  

این سورس به زبان C نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland C 


دریافت سورس و پشتیبانی 

--------------------------------

تلفن تماس : 09012015295

تلگرام :         HighDev_ir@

--------------------------------


هزینه ارسال سورس این برنامه پنج هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی:    

29 تیر 1392 @ 23:12

محاسبه انتگرال به روش دو نقطه ای گوس (1888)

توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۸ میباشد.

این برنامه انتگرال بین دو نقطه را به روش دو نقطه ای گوس که در محاسبات عددی آمده است محاسبه و نمایش میدهد. 

این سورس به زبان C نوشته شده است. 

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland C 


دریافت سورس و پشتیبانی 

--------------------------------

تلفن تماس : 09012015295

تلگرام :         HighDev_ir@

--------------------------------


هزینه ارسال سورس این برنامه پنج هزار تومان    

دانلود رایگان فایل اجرایی:    


28 تیر 1392 @ 14:28

سری فیبوناچی به زبان پاسکال

توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۸۸۹ میباشد.

این برنامه به زبان پاسکال نوشته شده و سری فیبوناچی را تا حداکثر چهل جمله محاسبه و نمایش میدهد و در پایان ، جمع تمام جملات را نیز روی صفحه نمایش چاپ میکند.  

کامپایلرBorland Turbo Pascal for Windows 

هزینه ارسال سورس این برنامه پنج هزار تومان میباشد. 

دانلود فایل اجرایی : 

25 خرداد 1392 @ 00:12

جمع ، تفریق ، انتگرال و مشتق دو چندجمله ای به زبان Cpp

توضیحات: کد درخواست این برنامه 1890 میباشد.
این برنامه دو چندجمله ای را تا حداکثر هر کدام ده جمله از کاربر گرفته و اعمال ریاضی جمع ، تفریق ، انتگرال و مشتق را محاسبه و نمایش میدهد. همچنین مقدار x را گرفته و مقدار چندجمله ای را برحسب آن بدست می آورد. 
این برنامه به زبان Cpp و با کامپایلر ویژوال استودیو 2010 نوشته شده است.
هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان میباشد.

28 اردیبهشت 1392 @ 18:31

تبدیل عدد به کد سون سگمنت با Cpp

توضیحات: کد درخواست این برنامه ۱۸۹۱ میباشد.

این برنامه به زبان Cpp  نوشته شده و یک عدد حداکثر پنج رقمی را از کاربر گرفته و بصورت عدد دیجیتالی (سون سگمنت) روی صفحه نمایش چاپ میکند. 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Visual Studio 2010   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 
دانلود رایگان فایل اجرایی:
    

28 اردیبهشت 1392 @ 09:43

رسم گرافیکی خانه و چرخاندن آن در صفحه

توضیحات :   

در این پروژه تصویر یک خانه بصورت گرافیکی در صفحه نمایش رسم شده و پس از ظاهر شدن شکل اگر کلید R   زده شود شکل به سمت راست و اگر کلید L  زده شود شکل به سمت چپ میچرخد. با زدن هر کلید دیگری برنامه خاتمه می یابد.

سورس این پروژه به زبان C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-055  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه پنج هزار تومان     

دانلود رایگان فایل اجرایی :

28 اردیبهشت 1392 @ 09:33

ماشین حساب با پشته به زبان Cpp

توضیحات
در این پروژه فقط چهار عمل اصلی انجام می شود. ابتدا دو عملوند را گرفته و در پشته قرار می دهد و پس از وارد شدن عملگر ، دو عملوند قبلی را از پشته آزاد کرده و عملگر روی آنها عمل می کند و نتیجه را در پشته قرار می دهد. کاراکتر نقطه ( . ) محتویات پشته را نمایش میدهد و با وارد کردن حرف q از برنامه خارج می شوید.   

هزینه ارسال سورس برنامه پنج هزار تومان

دانلود رایگان فایل اجرایی برنامه : 

26 اردیبهشت 1392 @ 15:22

پروژه نمرات دانشجویان در ده کلاس

توضیحات :

در این پروژه نمرات دروس دانشجویان یک دانشگاه از ورودی گرفته میشود. این دانشگاه 10 کلاس و هر کلاس حداکثر 30 نفر دانشجو دارد. در این پروژه از توابع و آرایه استفاده شده است.  

 این برنامه قادر است معدل هر کلاس را جداگانه محاسبه و چاپ کند. همچنین معدل هر دانشجو را با در نظر گرفتن تعداد واحد هر درس محاسبه می کند.

نمایی از برنامه: 

  Enter Student data 

Display on screen 

Average in Classes 

Quit 

enter your selection


 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-069  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

26 اردیبهشت 1392 @ 15:07

پروژه فرودگاه - درس ساختمان داده ها


توضیحات : کد درخواست این پروژه Airport-A  میباشد.
این پروژه کنترل اتوماتیک باند فرودگاه درس ساختمان داده هاست که شامل مدیریت پرواز و فرود هواپیماهای در حال فرود و یا پرواز در یک باند است و با استفاده از ساختمان و صف و توابع نوشته شده است. گزارش پر یا خالی بودن باند ، پرواز یا فرود هواپیما در یک لیست نمایش داده میشود و دارای یک تایمر است که با استفاده از آن در طول برنامه هواپیماهایی برای فرود یا پرواز در صف قرار می گیرند. با استفاده از تابع Random  یک عدد تصادفی تولید میشود که تعداد و نوع فرود یا پرواز هواپیماها را مشخص می نماید.
به علت بهینه سازی مصرف سوخت ، اولویت با هواپیماهایی است که قصد فرود دارند.   

دانلود رایگان فایل اجرایی و توضیحات :

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد. 
هزینه ارسال سورس این پروژه
ده هزار تومان    


26 اردیبهشت 1392 @ 11:05

سورس بازی کشیش و آدمخوار هوش مصنوعی

سورس پروژه کشیش و آدمخوار درس هوش مصنوعی به زبان Cpp  

--------------------------------------------------------------------------------
این پروژه هوش مصنوعی در قالب Cpp ارائه شده است : سه کشیش و سه آدم خوار در یک طرف رودخانه قرار دارند و هم چنین قایقی که قادر است یک یا دو نفر را حمل کند. راهی را بیابید که هر نفر (همه) به سمت دیگر رودخانه برود، بدون آنکه تعداد کشیش‌ها در یکجا کمتر از آدم خوارها شود.
حالات: یک حالت شامل یک دنباله مرتب شده از عدد است که تعداد کشیش‌ها، تعداد آدمخوارها و محل قایق در ساحلی از رودخانه که از آنجا مسئله شروع شده را نمایش می‌دهد
عملگرها: از هر حالت، عملگرهای ممکن یک کشیش، یک آدمخوار، دو کشیش، دو آدمخوار، یا یکی از هر کدام را در قایق جا می‌دهند.
آزمون هدف: رسیدن به حالت  0  و 0  و 0
هزینه مسیر: تعداد دفعات عبور از رودخانه.
برای اجرای این برنامه بایستی کامپایلر turbo c را در درایو C نصب کرده باشید. 

-------------------------------------------------------------------------------

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی این پروژه ده هزار تومان است.

18 فروردین 1392 @ 14:19

یافتن اعداد اول که مدورهای اول دارند

توضیحات: کد درخواست برنامه  1892 میباشد.   

در این پروژه یک عدد از کاربر گرفته شده و اعداد قبل از آن از نظر اول بودن بررسی میشوند. اگر آن عدد اول بود مدورهای آن هم از نظر اول بودن بررسی شده و اگر هم عدد و هم مدورهای آن اول باشند ، آنگاه آن عدد و مدورهایش چاپ میگردند. مدور عدد از جابجایی رقم اول با رقم آخر عدد بدست می آید.  

بطور مثال مدور عدد 123 عبارتست از اعداد 231 و 312  

    

Enter Max Number : 100  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 ، 11 

31 ، 13 

71 ، 17 

13 ، 31 

73 ، 37 

17 ، 71 

37 ، 73 

97 ، 79 

79 ، 97 

- - - - - - - - - - - - - 

Finished & 14 Number founded 

این سورس به زبان C نوشته شده است.   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس ، فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان. 
18 فروردین 1392 @ 14:05

جمع و ترانهاده ماتریس خلوت با Cpp

توضیحات: کد درخواست برنامه  1893 میباشد.   

در این پروژه با استفاده از یک منو امکان محاسبه جمع و ترانهاده ماتریس خلوت فراهم شده است. ماتریس خلوت یا اسپارس ماتریسی است که بیشتر عناصر آن صفر است و در این پروژه تعداد سطر و ستون ماتریس از کاربر گرفته میشود و سپس تعداد عناصر غیر صفر و مقدار آنها از کاربر دریافت میشود. نیازی به وارد کردن عناصر صفر ماتریس نیست و فقط میبایست عناصر غیر صفر توسط کاربر وارد شود.     

Spars Matris 

Sum of two Matris 

Transpose 

Exit 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

 
13 فروردین 1392 @ 09:30

نمرات دانشجویان با کلاس و لیست پیوندی دوطرفه

توضیحات: کد درخواست برنامه  ۱۸۹۴ میباشد. 

این برنامه با استفاده از لیست پیوندی دوطرفه نوشته شده و نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نمره دانشجویان را در یک لیست پیوندی دوطرفه ذخیره میکند. در این برنامه با استفاده از منو امکان اضافه کردن دانشجوی جدید ، جستجو ، حذف ، تست خالی یا پر بودن لیست و یا چاپ اطلاعات دانشجویان وجود دارد. در این برنامه از کلاس و همچنین سازنده و مخرب استفاده شده است. 

Enter new student 

Delete a student 

Display List 

search a student 

status 

Exit 

این برنامه به زبان Cpp و با کامپایلر توربوسی نوشته شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی ده هزار تومان میباشد. 

دانلود رایگان فایل اجرایی : 

3 اسفند 1391 @ 00:20

تبدیل متن به کد اسکی و باینری به زبان #C

توضیحات: کد درخواست برنامه 1896 میباشد.  

این برنامه متن را از کاربر گرفته و معادل کد اسکی و یا باینری آن را نمایش میدهد. 

همچنین این برنامه میتواند با گرفتن کد اسکی و یا باینری معادل حروف آن را نمایش دهد. 

این سورس به زبان #C نوشته شده است. 

کامپایلر : Visual Studio 2010   

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان    


8 بهمن 1391 @ 09:24

برنامه ۱۱۸ با استفاده از کلاس و توابع به زبان Cpp

توضیحات: کد درخواست برنامه 1897 میباشد. 

این برنامه با استفاده از کلاس و توابع نوشته شده و نام و شماره تلفن مشترکین را در یک آرایه ذخیره میکند. در این برنامه با استفاده از منو امکان اضافه کردن ، جستجو ، حذف و یا چاپ اطلاعات تمام مشترکین وجود دارد. برخی از توابع استفاده شده در این برنامه در داخل کلاس و بصورت عمومی تعریف شده اند. در این برنامه از مفهوم شیء گرایی استفاده گردیده است. 

program 118 

add 

delete 

search 

list 

exit 

این برنامه به زبان Cpp و با کامپایلر توربوسی نوشته شده است. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی ارائه میگردد.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان میباشد.

28 دی 1391 @ 09:57

تبدیل عدد به حروف تا 12رقم به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه عدد را حداکثر تا دوازده رقم از کاربر گرفته و به حروف تبدیل میکند و نمایش میدهد. 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Borland Cpp  

کامپایلر : Turbo C  

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی :  

23 دی 1391 @ 17:59

محاسبه روزهای عمر و تاریخ تولد Cpp

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۸۹۹ میباشد.

این برنامه تاریخ امروز را از کاربر میگیرد. و با استفاده از یک منو تاریخ تولد کاربر را گرفته و تعداد روزهایی که او زندگی کرده است را محاسبه میکند و یا تعداد روزهایی که کاربر زندگی کرده را میگیرد و تاریخ تولد او را نمایش میدهد.  

این برنامه با توربوسی کامپایل شده است. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به زبان C ویا Cpp به همراه توضیحات فارسی ارائه میشود. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان میباشد.

تصویری از برنامه ی اجرا شده : 

MENU
------------------------------------
Enter Birthday & Calculate Days
Enter Days & Calculate Birthday
Exit
------------------------------------
select a choice

19 دی 1391 @ 15:06

فاکتوریل اعداد بزرگ به زبان Cpp,C

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۰۰ میباشد.

این برنامه با استفاده از آرایه ها فاکتوریل اعداد یک تا هزار را در کمترین زمان محاسبه میکند.  

این سورس در دو نسخه به زبان Cpp و C نوشته شده است.   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp  

هزینه ارسال این برنامه  ده هزار تومان.

دانلود رایگان فایل اجرایی :

16 دی 1391 @ 22:36

تبدیل عدد از مبنای ده به مبنای 2و 8 و 16

توضیحات: کد درخواست این برنامه 1901 میباشد.

این برنامه یک عدد را از کاربر گرفته و عدد را در مبنای ۲ و ۸ و ۱۶  محاسبه و نمایش میدهد.

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان C ویا Cpp ارائه میگردد.

این برنامه با کامپایلر توربوسی کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان.

13 دی 1391 @ 15:47

بررسی هم ارزی ماتریس مربعی به زبان #Cpp,C,C

توضیحات: 

این برنامه یک عدد را به عنوان ابعاد ماتریس از کاربر گرفته و ماتریس مربعی را تشکیل داده و تک تک عناصر این ماتریس را از کاربر دریافت می کند. عناصر این ماتریس از صفر و یک تشکیل شده اند. سپس برنامه خواص بازتابی و تقارنی و تعدی را بررسی میکند و در پایان اعلام میکند که این ماتریس رابطه هم ارزی دارد یا نه؟ 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان  C++ ,C ویا #C ارائه میگردد.  

سورس C,Cpp این برنامه در محیط توربوسی و سورس Csharp  این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010  کامپایل شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان می باشد.

10 دی 1391 @ 19:13

پیاده سازی صف اولویت با لیست پیوندی به زبان Cpp

توضیحات: 

در این برنامه نام و نام خانوادگی و سن افراد از کاربر گرفته میشود و در یک صف بر اساس سن به ترتیب اولویت ذخیره می گردد. بطوریکه در نمایش اطلاعات صف نام افراد به ترتیب سن چاپ می گردد. این برنامه توانایی حذف و جستجو بر اساس نام افراد را دارد. 

 insert 

display 

delete 

search 

exit 

Enter your choice 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی ارائه می گردد. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان میباشد. 

فایل اجرایی برنامه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

9 دی 1391 @ 05:33

انتگرال چند جمله ای به زبان #Cpp,C,C

توضیحات: 

این برنامه یک چندجمله ای را از کاربر گرفته و انتگرال آن را حساب می کند و نمایش میدهد. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان C++ ,C ویا #C ارائه میگردد.

سورس C,Cpp این برنامه در محیط توربوسی و سورس Csharp این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010 کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان می باشد.

9 دی 1391 @ 05:31

مشتق چند جمله ای به زبان ++C

توضیحات: 

این برنامه یک چندجمله ای را از کاربر گرفته و مشتق آن را حساب می کند و نمایش میدهد. 

سورس این برنامه به زبان C ویا Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.

8 دی 1391 @ 01:35

جمع دو چندجمله ای اسپارس با لیست پیوندی به زبان #C

توضیحات: 

این برنامه به زبان سی شارپ نوشته شده و در آن دو چندجمله ای از کاربر گرفته شده و با هم جمع میگردد و در پایان حاصلجمع این دو چندجمله ای محاسبه و نمایش داده می شود. این برنامه با لیست پیوندی نوشته شده است.  

سورس این برنامه دارای توضیحات فارسی نیز میباشد که برای فهم بهتر الگوریتم برنامه نوشته شده است و در یک فایل pdf  ارائه می شود.  

این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010  کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان. 

فایل اجرایی این برنامه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

7 دی 1391 @ 15:18

تشخیص نوع اپراتور و نام شهر از روی شماره موبایل

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۰۷ میباشد.

این برنامه شماره موبایل را از کاربر گرفته و نوع اپراتور و همچنین شهری که این شماره در آن قرار دارد را نمایش می دهد.  

این برنامه با استفاده از switch و آرایه ها نوشته شده است.  

اطلاعات این برنامه طبق جدول زیر است:  

همراه اول 

911 استان گلستان،گیلان،مازندران 

912 استان تهران،البرز،زنجان،سمنان،قزوین،قم 

913  استان اصفهان،کرمان،یزد،چهامحال بختیاری 

914  آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل 

915  استان خراسان شمالی،رضوی،جنوبی،سیستان و بلوچستان 

916  استان خوزستان،لرستان 

917  استان فارس،کهکیلویه و بویراحمد،هرمزگان،بوشهر 

918  استان مرکزی،همدان،ایلام،کردستانفکرمانشاه 

اعتباری همراه اول  

910   919 

ایرانسل 

930  933  935  936  937  938  939 

اپراتور سوم رایتل 

920  921

اپراتور کیش 

934 

تالیا 

9329 

اسپادان 

931  9324  

 

این سورس به زبان C نوشته شده است. 

کامپایلر : Visual Studio 2010   

کامپایلر : Turbo C   

دانلود رایگان فایل اجرایی :

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  
5 دی 1391 @ 00:57

جمع دو چندجمله ای با لیست پیوندی دو طرفه به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه دو چندجمله ای را از کاربر گرفته و با استفاده از لیست دوپیوندی با هم جمع میکند و نتیجه جمع بر اساس توان مرتب شده و چاپ می گردد.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-109  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

2 دی 1391 @ 20:29

آنالیز قبض تلفن، برق، گاز و آب به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه شناسه قبض و شناسه پرداخت را از کاربر گرفته و نوع قبض و مبلغ کارکرد قبض را مشخص می کند و نمایش می دهد.

2 دی 1391 @ 20:16

کد کشورهای جهان به زبان Cpp

توضیحات:

این برنامه کد تلفن را از کاربر گرفته و مشخص میکند که این کد مربوط به کدام کشور است. این برنامه با استفاده از توابع و سوییچ نوشته شده است.

2 دی 1391 @ 20:14

کد شهرهای ایران به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه کد تلفن را از کاربر گرفته و مشخص میکند که این کد مربوط به کدام شهر است. این برنامه با استفاده از توابع و سوییچ نوشته شده است.

2 دی 1391 @ 12:29

جمع و تفریق دو چندجمله ای به زبان ++C

توضیحات: 

این برنامه دو چندجمله را از کاربر گرفته و با استفاده از آرایه ها آن ها را باهم جمع و تفریق می کند. این برنامه توانایی جمع و تفریق دو چندجمله ای که هرکدام تا ده جمله داشته باشند را دارد.  

سورس این برنامه به زبان C ویا Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان.

2 دی 1391 @ 12:15

جمع و ضرب دو چندجمله ای به زبان ++C

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۱۳ میباشد.  

این برنامه دو چندجمله را از کاربر گرفته و با استفاده از آرایه ها آن ها را جمع و در هم ضرب می کند. این برنامه توانایی جمع و ضرب دو چندجمله ای که هرکدام تا ده جمله داشته باشند را دارد.  

سورس این برنامه به زبان Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

دانلود رایگان فایل اجرایی: 

2 دی 1391 @ 12:09

دترمینان و وارون ماتریس مربعی به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه یک ماتریس مربعی را از کاربر گرفته و دترمینان و وارون آن را محاسبه کرده و ماتریس وارون را چاپ می نماید. این برنامه با استفاده از آرایه و توابع و به روش الحاقی و با تشکیل ماتریس همسازه نوشته شده است.  

سورس این برنامه به زبان ++C  همراه با توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

تصویر برنامه اجرا شده :

 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان.

فایل اجرایی این برنامه را میتوانید بصورت رایگان از اینجا دانلود نمایید.

2 دی 1391 @ 12:05

نمایش شهر از روی پلاک خودرو به زبان Cpp

توضیحات: کد درخواست این برنامه  ۱۹۱۵ میباشد.

این برنامه بسیار ساده و روان با استفاده از توابع و switch نوشته شده است. در این برنامه کد دو رقمی پلاک خودرو از کاربر گرفته شده و استان و شهر مورد نظر  نمایش داده می شود.   

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Borland Cpp   

کامپایلر : Turbo C   

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی ده هزار تومان.  

29 آذر 1391 @ 01:37

پیاده سازی DFA به زبان دلفی

توضیحات : کد درخواست این برنامه 1916 میباشد. 

این پروژه به زبان دلفی نوشته شده و یک DFA را پیاده سازی مینماید. حروف ورودی شامل a,b هستند که با دریافت یک رشته شامل این دو کاراکتر به وضعیت های تعریف شده می رود.  

این سورس به زبان Delphi نوشته شده است.  

کامپایلر : Borland Delphi 7    

 

 

 

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی:   

28 آذر 1391 @ 21:12

ویرایشگر متن به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه یک ویرایشگر ساده شبیه notepad را شبیه سازی میکند که امکانات New , Open , Save , Help , Quit را دارد. این ویرایشگر تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی میکند.

28 آذر 1391 @ 20:50

تبدیل NFA به DFA به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه مقادیر یک NFA را از کاربر گرفته و معادل DFA  آن را میسازد.


لینک خرید آنلاین سورس این برنامه

28 آذر 1391 @ 14:37

ذخیره رمز بصورت کد BCD و جستجو به روش brute-force

توضیحات: کد درخواست برنامه 1919 میباشد.  

در این برنامه ابتدا از کاربر یک عدد چهاررقمی به عنوان رمز دریافت و بصورت کد BCD ذخیره میگردد. سپس وارد صفحه دیگری شده و برای ورود از کاربر عدد رمز را میپرسد. اگر کاربر عدد درست را وارد کند وارد صفحه بعد میشود و اگر رمز درست نباشد با استفاده از روش brute-force  به جستجوی کد BCD  ذخیره شده میپردازد و رمز و کد BCD ذخیره شده را بازیابی و نمایش میدهد.  

جستجو به روش brute-force یا جستجوی فراگیر همیشه جواب مسأله را در صورت وجود می یابد. این روش هنگامی به کار می رود که اندازه مسأله محدود می باشد و یا روش های ابتکاری برای کاهش تعداد مجموعه نامزدهای حل مسأله وجود دارد. این روش هنگامی که سادگی پیاده سازی مهم تر از سرعت است نیز به کار می رود. جستجو به روش brute-force به عنوان روش "پایه" در هنگام تعیین معیار الگوریتم های دیگر مفید می باشد. در واقع، جستجو به روش brute-force برای پیدا کردن یک آیتم در یک جدول جستجوی خطی نامیده میشود. 

در رمزگشایی، حمله به روش brute-force شامل امتحان کردن تمامی کلیدهای ممکن است تا وقتی که کلید صحیح پیدا شود. این روش همیشه، به وسیله کسی که نتواند از کاستی های سیستم رمزنگاری شده استفاده کند، قابل بکارگیری می باشد. طول کلید تعیین کننده ی قابل اجرا بودن روش brute-force برای رمزگشایی می باشد. افزایش طول کلید می تواند استفاده از این روش را به صورت نمایی سختتر کند. کلید هایی که بصورت دلبخواه بی معنا و یا گمراه کننده انتخاب شوند، می توانند کاربرد این روش را به شدت دشوارتر کنند. یکی از معیارهای قوت یک رمز، طول زمان رمزگشایی با استفاده از روش brute-force است.  

این برنامه به زبان C همراه با توضیحات فارسی نوشته شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان

28 آذر 1391 @ 13:59

حرکت ماهی در صفحه با کلیدهای جهتی به زبان C

توضیحات: کد درخواست برنامه 1920 میباشد.

در این برنامه یک ماهی که با استفاده از سه کاراکتر <>< ساخته شده است توسط کلیدهای جهتی صفحه کلید به حرکت درمی آید و میتواند به چپ و راست و بالا و پایین حرکت کند. این برنامه بسیار ساده نوشته شده است و کدهای بکار رفته در آن در یک فایل pdf به زبان فارسی توضیح داده شده است.   

این سورس به زبان  C نوشته شده است.   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp  

سورس این برنامه  به همراه توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال این برنامه پنج هزار تومان


دانلود رایگان فایل اجرایی :25 آذر 1391 @ 15:49

پروژه جدول تقویت حافظه به زبان C

توضیحات: 

این پروژه با استفاده از آرایه ها و به زبان سی نوشته شده است. این جدول دارای 16 خانه است و کاراکترهای خانه ها دو به دو مثل هم هستند. در ابتدا به مدت بیست ثانیه جدول اصلی نمایش داده می شود و پس از آن کاراکترهای اصلی مخفی می شوند. کاربر میبایست محل کاراکترها را به خاطر بسپارد و در برنامه هر دو عدد جفت را وارد کرده و خانه های متناظر آن اعداد را در صورت برابر بودن محتویاتشان نمایان سازد. برنامه عدد تکراری و یا عدد خانه باز شده را نمیپذیرد. امیدوارم از این بازی لذت ببرید.   

 

 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به زبان C ویا Cpp  ده هزار تومان.

فایل اجرایی این برنامه را بصورت رایگان از اینجا دانلود نمایید.

23 آذر 1391 @ 15:27

برنامه کارنامه دانشجویان به زبان ++C

توضیحات: 

با استفاده از توابع امکانات زیر فراهم شده است: 

ذخیره اطلاعات دانشجویان در آرایه که شامل موارد زیر است: 

نام و شماره دانشجویی  و تعداد درس ها و نمره و واحد هر درس

مرتب سازی انتخابی بر اساس شماره دانشجویی 

جستجوی باینری یا دودویی بر اساس شماره دانشجویی  

حذف اطلاعات یک دانشجو بر اساس شماره ردیف در لیست  

چاپ اطلاعات کارنامه تمام دانشجویان  

برنامه معدل هر دانشجو را محاسبه کرده و نمایش می دهد.  

سورس این برنامه به زبان C نوشته شده است. 

فایل اجرایی این پروژه را بصورت رایگان از اینجا دانلود کنید. 

کد درخواست این برنامه  C&Cpp-102

22 آذر 1391 @ 16:25

الگوریتم کلونی مورچه به زبان C

انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده پیرامون خود نگریسته است. هم اکنون کار روی توسعه سیستم های هوشمند با الهام از طبیعت از زمینه های خیلی پرطرفدار هوش مصنوعی است. ایده تکاملی داروینی بیانگر این مطلب است که هر نسل نسبت به نسل قبل دارای تکامل است و آنچه در طبیعت رخ می دهد حاصل میلیون ها سال تکامل نسل به نسل موجوداتی مثل مورچه است.
الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چند عامله برای مسائل مشکل بهینه سازی مثل فروشنده دوره گرد ارائه شد.
عامل هوشند موجودی است که از طریق حسگر ها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد.
الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا درجهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالبترین رفتار مورچه ها، رفتار آنها برای یافتن غذا است و بویژه چگونگی پیدا کردن کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.باید تفاوت هوشمندی توده ای یا کلونی و هوشمندی اجتماعی را روشن کنیم.
در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی از هوشمندی را دارا هستند. بعنوان مثال در فرآیند ساخت ساختمان توسط انسان، زمانی که به یک کارگر گفته میشود تا یک توده آجر را جابجا کند، آنقدر هوشمند هست تا بداند برای اینکار باید از فرغون استفاده کند نه مثلا بیل!!! نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازم برای فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است.
در هوشمندی توده ای عناصر رفتاری تصادفی دارند و بین آن ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها بصورت غیر مستقیم و با استفاده از نشانه ها با یکدیگر در تماس هستند. مثالی در این مورد رفتار موریانه ها در لانه سازیست.
فرآیند ساخت لانه توسط موریانه ها مورد توجه دانشمندی فرانسوی به نام گرس قرار گرفت. موریانه ها برای ساخت لانه سه فعالیت مشخص از خود بروز می دهند. در ابتدا صدها موریانه به صورت تصادفی به این طرف و آن طرف حرکت می کنند. هر موریانه به محض رسیدن به فضایی که کمی بالاتر از سطح زمین قرار دارد شروع به ترشح بزاق می کنند و خاک را به بزاق خود آغشته می کنند. به این ترتیب گلوله های کوچک خاکی با بزاق خود درست می کنند. علیرغم خصلت کاملا تصادفی این رفتار، نتیجه تا حدی منظم است. در پایان این مرحله در منطقه ای محدود تپه های بسیار کوچک مینیاتوری از این گلوله های خاکی آغشته به بزاق شکل می گیرد. پس از این، همه تپه های مینیاتوری باعث می شوند تا موریانه ها رفتار دیگری از خود بروز دهند. در واقع این تپه ها به صورت نوعی نشانه برای موریانه ها عمل می کنند. هر موریانه به محض رسیدن به این تپه ها با انرژی بسیار بالایی شروع به تولید گلوله های خاکی با بزاق خود می کند. این کار باعث تبدیل شدن تپه های مینیاتوری به نوعی ستون می شود. این رفتار ادامه می یابد تا زمانی که ارتفاع هر ستون به حد معینی برسد. در این صورت موریانه ها رفتار سومی از خود نشان می دهند. اگر در نزدیکی ستون فعلی ستون دیگیری نباشد بلافاصله آن ستون را رها می کنند در غیر این صورت یعنی در حالتی که در نزدیکی این ستون تعداد قابل ملاحظه ای ستون دیگر باشد، موریانه ها شروع به وصل کردن ستونها و ساختن لانه می کنند.
تفاوتهای هوشمندی اجتماعی انسان با هوشمندی توده ای موریانه را در همین رفتار ساخت لانه می توان مشاهده کرد. کارگران ساختمانی کاملا بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده عمل می کنند، در حالی که رفتار اولیه موریانه ها کاملا تصادفی است. علاوه بر این ارتیاط مابین کارگران ساختمانی مستقیم و از طریق کلمات و ... است ولی بین موریانه ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها بصورت غیر مستقیم و از طریق نشانه ها با یکدیگر در تماس اند. گرس نام این رفتار را Stigmergie گذاشت، به معنی رفتاری که هماهنگی مابین موجودات را تنها از طریق تغییرات ایجاد شده در محیط ممکن می سازد.

مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟

مورچه ها هنگام راه رفتن از خود ردی از ماده شیمیایی فرومون بجای می گذارند البته این ماده بزودی تبخیر می شد ولی در کوتاه مدت بعنوان رد مورچه بر سطح زمین باقی می ماند. یک رفتار پایه ای ساده در مورچه های وجود دارد :
آنها هنگام انتخاب بین دو مسیر بصورت احتمالاتی مسیری را انتخاب می کنند که فرومون بیشتری داشته باشد یا بعبارت دیگر مورچه های بیشتری قبلا از آن عبور کرده باشند. حال دقت کنید که همین یک تمهید ساده چگونه منجر به پیدا کردن کوتاهترین مسیر خواهد شد :
مورچه های روی مسیر در دو جهت مخلف حرکت اند اگر در مسیر مورچه ها مانعی قرار دهیم مورچه ها دو راه برای انتخاب کردن دارند. اولین مورچه  در مسیر هیچ فرومونی نمی بیند بنابر این برای مسیر چپ و راست احتمال یکسان می دهد و بطور تصادفی و احتمالاتی مسیر را انتخاب می کند. اولین مورچه ای که مورچه اول را دنبال می کند زودتر از مورچه اولی که از مسیر رفته به مقصد می رسد. مورچه ها در حال برگشت و به مرور زمان یک اثر بیشتر فرومون را حس می کنند و آنرا بطور احتمالی و تصادفی انتخاب می کنند. در نهایت مسیر بعنوان مسیر کوتاهتر برگزیده می شود. در حقیقت چون طول این مسیر کوتاهتر است زمان رفت و برگشت از آن هم کمتر می شود و در نتیجه مورچه های بیشتری نسبت به مسیر دیگر آنرا طی خواهند کرد چون فرومون بیشتری در آن وجود دارد.
نکته بسیار با اهمیت این است که هر چند احتمال انتخاب مسیر پر فرومون توسط مورچه ها بیشتر است ولی این کماکان احتمال است و قطعیت نیست. یعنی اگر یک مسیر پرفرومون تر از مسیر دیگر باشد به هیچ عنوان نمی شود نتیجه گرفت که همه مورچه ها از کدام مسیر عبور خواهند کرد بلکه تنها می توان گفت که مثلا 90% مورچه ها از مسیر کوتاهتر عبور خواهند کرد. اگر فرض کنیم که بجای این احتمال قطعیت وجود می داشت، یعنی هر مورچه فقط و فقط مسیر پرفرومون تر را انتخاب میکرد آنگاه اساسا این روش ممکن نبود به جواب برسد. اگر تصادفا اولین مورچه مسیر دورتر را انتخاب می کرد و ردی از فرومون بر جای می گذاشت آنگاه همه مورچه ها بدنبال او حرکت می کردند و هیچ وقت کوتاهترین مسیر یافته نمی شد. بنابراین تصادف و احتمال نقش عمده ای بر عهده دارند.
نکته دیگر مسئله تبخیر شدن فرومون بر جای گذاشته شده است. برفرض اگر مانع در مسیر  برداشته شود و فرومون تبخیر نشود مورچه ها همان مسیر قبلی را طی خواهند کرد. ولی در حقیقت این طور نیست. تبخیر شدن فرومون و احتمال به مورچه ها امکان پیدا کردن مسیر کوتاهتر جدید را می دهند.
همانطور که گقته شد «تبخیر شدن فرومون» و «احتمال-تصادف» به مورچه ها امکان پیدا کردن کوتاهترین مسیر را می دهند. این دو ویژگی باعث ایجاد انعطاف در حل هرگونه مسئله بهینه سازی می شوند. مثلا در گراف شهرهای مسئله فروشنده دوره گرد، اگر یکی از یالها (یا گره ها) حذف شود الگوریتم این توانایی را دارد تا به سرعت مسیر بهینه را با توجه به شرایط جدید پیدا کند. به این ترتیب که اگر یال (یا گره ای) حذف شود دیگر لازم نیست که الگوریتم از ابتدا مسئله را حل کند بلکه از جایی که مسئله حل شده تا محل حذف یال (یا گره) هنوز بهترین مسیر را داریم، از این به بعد مورچه ها می توانند پس از مدت کوتاهی مسیر بهینه(کوتاهترین) را بیابند.
از کاربردها می توان به بهینه کردن هر مسئله ای که نیاز به یافتن کوتاهترین مسیر دارد ، اشاره نمود :
مسیر یابی داخل شهری و بین شهری

مسیر یابی بین پست های شبکه های توزیع برق ولتاژ بالا
مسیر یابی شبکه های کامپیوتری

 دانلود رایگان فایل اجرایی Download 

هزینه ارسال سورس این برنامه به زبان C ده هزار تومان.

12 آذر 1391 @ 00:53

ماشین حساب به زبان ++C

توضیحات: 

این برنامه یک ماشین حساب است که به زبان سی پلاس پلاس نوشته شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی این برنامه ده هزار تومان.  

کد درخواست این برنامه  C&Cpp-101

 

 

 

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

11 آذر 1391 @ 00:30

بازی دوز دو نفره به زبان C

توضیحات:

این بازی به زبان سی نوشته شده و بصورت دو نفره کاربر با کاربر طراحی شده است.


کد درخواست این بازی C&Cpp-099 می باشد.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی ده هزار تومان

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

10 آذر 1391 @ 15:53

ماشین حساب به زبان سی شارپ

توضیحات:

این ماشین حساب به زبان #C نوشته شده است و دارای امکانات زیر است:

جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم

سینوس ، کسینوس ، تانژانت و کتانژانت

درصد ، جذر ، مجذور ، میانگین و باقیماندههزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

2 آذر 1391 @ 19:15

جمع دو چند جمله ای با لیست پیوندی

 توضیحات :
در این پروژه جملات دو چندجمله ای از ورودی دریافت شده و در لیست پیوندی قرار میگیرد. در نهایت دو چند جمله ای با هم جمع شده و نتیجه در یک لیست پیوندی قرار میگیرد. 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-061  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان    

دانلود رایگان فایل اجرایی Download 

2 آذر 1391 @ 01:39

جستجوی باینری اعداد در لیست مرتب

توضیحات : کد درخواست این برنامه 1931 میباشد.

این برنامه در ایتدا صد عدد تصدفی را تولید میکند و سپس اعداد را بصورت حبابی مرتب کرده و یک عدد دلخواه از کاربر میگیرد و آن عدد را بصورت دودویی در لیست مرتب شده جستجو میکند. در پایان با چاپ یک پیغام وجود یا عدم وجود آن عدد در لیست را اعلام می کند. 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس این برنامه پنج هزار تومان 
دانلود رایگان فایل اجرایی:  

8 خرداد 1391 @ 20:45

تشخیص فصل و ماه و هفته و روز از سال

در این پروژه عددی به عنوان روز از کاربر گرفته می شود و مشخص میکند که این روز در چه فصل و ماه و همچنین در چندمین هفته از سال و در چه روزی از ماه جاری قرار دارد. عدد وارد شده بایستی بین ۱ و ۳۶۵ باشد. 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی  ارائه میگردد.   

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

( تعداد کل: 113 )
   1       2       3    >>