18 فروردین 1392 @ 14:19

یافتن اعداد اول که مدورهای اول دارند

توضیحات: کد درخواست برنامه  1892 میباشد.   

در این پروژه یک عدد از کاربر گرفته شده و اعداد قبل از آن از نظر اول بودن بررسی میشوند. اگر آن عدد اول بود مدورهای آن هم از نظر اول بودن بررسی شده و اگر هم عدد و هم مدورهای آن اول باشند ، آنگاه آن عدد و مدورهایش چاپ میگردند. مدور عدد از جابجایی رقم اول با رقم آخر عدد بدست می آید.  

بطور مثال مدور عدد 123 عبارتست از اعداد 231 و 312  

    

Enter Max Number : 100  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 ، 11 

31 ، 13 

71 ، 17 

13 ، 31 

73 ، 37 

17 ، 71 

37 ، 73 

97 ، 79 

79 ، 97 

- - - - - - - - - - - - - 

Finished & 14 Number founded 

این سورس به زبان C نوشته شده است.   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس ، فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان. 
18 فروردین 1392 @ 14:05

جمع و ترانهاده ماتریس خلوت با Cpp

توضیحات: کد درخواست برنامه  1893 میباشد.   

در این پروژه با استفاده از یک منو امکان محاسبه جمع و ترانهاده ماتریس خلوت فراهم شده است. ماتریس خلوت یا اسپارس ماتریسی است که بیشتر عناصر آن صفر است و در این پروژه تعداد سطر و ستون ماتریس از کاربر گرفته میشود و سپس تعداد عناصر غیر صفر و مقدار آنها از کاربر دریافت میشود. نیازی به وارد کردن عناصر صفر ماتریس نیست و فقط میبایست عناصر غیر صفر توسط کاربر وارد شود.     

Spars Matris 

Sum of two Matris 

Transpose 

Exit 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp 

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

 
13 فروردین 1392 @ 09:30

نمرات دانشجویان با کلاس و لیست پیوندی دوطرفه

توضیحات: کد درخواست برنامه  ۱۸۹۴ میباشد. 

این برنامه با استفاده از لیست پیوندی دوطرفه نوشته شده و نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نمره دانشجویان را در یک لیست پیوندی دوطرفه ذخیره میکند. در این برنامه با استفاده از منو امکان اضافه کردن دانشجوی جدید ، جستجو ، حذف ، تست خالی یا پر بودن لیست و یا چاپ اطلاعات دانشجویان وجود دارد. در این برنامه از کلاس و همچنین سازنده و مخرب استفاده شده است. 

Enter new student 

Delete a student 

Display List 

search a student 

status 

Exit 

این برنامه به زبان Cpp و با کامپایلر توربوسی نوشته شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی ده هزار تومان میباشد. 

دانلود رایگان فایل اجرایی :