X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
18 آذر 1390 @ 19:34

مرتب کردن به روش حبابی و جستجو به روش دودویی

 توضیحات :
در این برنامه اسامی تعدادی از دانشجویان در آرایه قرار می گیرد و به روش حبابی بطور صعودی مرتب می شود. سپس نامی از ورودی خوانده شده و به روش دودویی در آرایه چستجو می گردد.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-071  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:32

پیمایش درخت به سه روش preorder،inorder،postorder

توضیحات :

با استفاده از کلاس های قالب ، درختی از انواع صحیح و اعشاری را ایجاد و به سه روش پیمایش می کند.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-072  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:32

برنامه تشخیص دومین دانشجوی ممتاز

 توضیحات :  

این برنامه نام و شماره دانشجویی و معدل تعدادی دانشجو را گرفته و مشخصات دانشجویی که دومین نمره را از نظر بزرگی دارد ، نمایش می دهد. در این برنامه از کلاس و توابع استفاده شده است.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-073  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:31

بانک اطلاعات دانشجویان با استفاده از کلاس و توابع

توضیحات :  

در این پروژه نام ، شماره دانشجویی و معدل 15 دانشجو از ورودی خوانده شده و در آرایه ای از اشیاء قرار می گیرد.
امکانات این پروژه عبارتست از :  تشخیص دانشجویی که بیشترین معدل را دارد ، لیست کامل دانشجویان ، جستجوی دانشجو با شماره دانشجویی و حذف دانشجو از آرایه 

این پروژه با استفاده از کلاس نوشته شده است. 

 منوی برنامه :

Enter a student 

Find best student 

Delete a student 

Search a student 

Report list 

Exit 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-074  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان    

18 آذر 1390 @ 19:30

پروژه بانک اطلاعات دانشجویان با فایل

توضیحات :   

در این پروژه نام ، شماره دانشجویی ، معدل و تعداد واحد درس دانشجویان درفایل ذخیره شده و این برنامه توانایی جستجوی یک شماره دانشجویی در فایل را دارد. پس از یافتن شماره دانشجویی معدل و تعداد واحد جدید از ورودی گرفته شده و تغییرات به فایل اعمال می گردد. درنهایت محتویات فایل نمایش داده می شود.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-075  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:30

پروژه بانک اطلاعات مشتریان مخابرات با فایل

توضیحات :
این پروژه نام و شماره تلفن تعدادی از مشتریان مخابرات را در فایلی ذخیره کرده و می تواند این اطلاعات را در صفحه نمایش چاپ نماید. 

این اطلاعات عبارتند از : شماره مشتری ، کد و شماره تلفن 

منوی برنامه  :

Enter number 

Display numbers 

Quit 

Enter a choice 1-3 
  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-076  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:29

بانک اطلاعات دانشجویان با لیست پیوندی

توضیحات :
این پروژه یک لیست پیوندی از اطلاعات مربوط به دانشجویان تشکیل می دهد. 

برنامه توانایی نمایش کلیه اطلاعات لیست و همچنین حذف دانشجو از لیست را دارد. اطلاعاتی که در لیست قرار می گیرند شامل نام ، شماره دانشجویی و معدل می باشد. 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-077  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:28

پروژه پیاده سازی صف با اعداد صحیح

توضیحات :
این پروژه صفی از اعداد صحیح را با استفاده از کلاس ایجاد کرده و اعمال آن را پیاده سازی میکند. هدف از انجام این پروژه آشنایی با مفهوم صف و پیاده سازی عملیات صف می باشد. 

منوی برنامه : 

 print queue 

add to queue 

remove from queue 

retrieve from queue 

Exit 

Enter your select 


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.   

این برنامه با توربوسی و در ویندوز Xp کامپایل شده است. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-078  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:27

پروژه پیاده سازی صف حلقوی از اعداد صحیح

توضیحات :
این پروژه صفی حلقوی از اعداد صحیح را ایجاد کرده و اعمال آن را پیاده سازی میکند. هدف از انجام این پروژه آشنایی با مفهوم صف حلقوی و پیاده سازی عملیات صف حلقوی می باشد.   

منوی برنامه : 

 print queue 

add to queue 

remove from queue 

retrieve from queue 

Exit 

Enter your select  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-079  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:26

پیاده سازی صف اولویت صعودی

توضیحات :
این پروژه یک صف اولویت صعودی را پیاده سازی می کند. در این پیاده سازی عناصر صف بطور صعودی مرتب می شوند و کوچکترین عنصر صف همواره در انتهای صف قرار دارد.  هدف از انجام این پروژه  آشنایی با مفهوم صف اولویت و پیاده سازی عملیات صف اولویت صعودی می باشد.  

منوی برنامه : 

 print queue 

add to queue 

remove from queue 

retrieve from queue 

Exit 

Enter your select 


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-080  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:25

پیاده سازی لیست پیوندی از دانشجویان با اشاره گرها

توضیحات :
 این پروژه یک لیست پیوندی از دانشجویان تشکیل می دهد. لیست پیوندی با استفاده از اشاره گرها پیاده سازی شده است. هدف از انجام این پروژه ایجاد لیست پیوندی با اشاره گرها و آشنایی با اعمال لیست پیوندی می باشد. 

در این پروژه از کلاس و توابع سازنده و مخرب استفاده شده است. 

منوی برنامه : 

 Enter name to list 

Remove name from list 

print the list 

Exit from program 

Enter your select 


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-081  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان   

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

18 آذر 1390 @ 19:25

پیاده سازی یک لیست پیوندی مرتب از اسامی افراد

توضیحات :
 این پروژه با استفاده از کلاس یک لیست پیوندی از اسامی افراد تشکیل می دهد و آنها را بصورت صعودی مرتب کرده و نمایش می دهد.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-082  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:24

پیاده سازی الگوریتم جمع دو چند جمله ای اسپارس

توضیحات :
این پروژه الگوریتم جمع دو چند جمله ای اسپارس را پیاده سازی می کند.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-083  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:24

پیاده سازی درخت جستجوی دودویی و پیمایش آن

توضیحات :
این پروژه یک درخت جستجوی دودویی از مقادیر صحیح تشکیل می دهد و آن را پیمایش می کند. علاوه بر این مقداری را دریافت کرده ،آن را در درخت جستجو می نماید و مقداری را دریافت کرده ، گره ای با آن محتویات را حذف می کند. برای خاتمه دادن به ورود داده ها مقدار صفر را وارد کنید.  

منوی برنامه : 

 Enter a number in treeNode 

search a number in treeNode 

print information on screen 

delete an item 

Quit from program 

Enter your select 


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-084  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:24

پیاده سازی درخت جستجوی دودویی نخی و پیمایش آن

توضیحات :
این پروژه یک درخت جستجوی دودویی نخی را ایجاد کرده و سپس آن را پیمایش می کند. هدف از انجام این پروژه آشنایی با نحوه ساخت درخت نخی و پیمایش درخت نخی بصورت غیر بازگشتی می باشد. 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-085  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:23

پیاده سازی یک لیست پیوندی مرتب از اعداد صحیح

توضیحات :
 این پروژه تعدادی عدد صحیح را از ورودی گرفته و یک لیست پیوندی از آن اعداد را تشکیل داده و آنها را بصورت صعودی مرتب کرده و چاپ مینماید.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-086  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:23

بانک اطلاعات کارکنان با لیست پیوندی حلقوی

توضیحات :
 این پروژه یک لیست پیوندی حلقوی از اسامی تشکیل می دهد و سپس عناصر لیست را به خروجی می برد. در این برنامه از کلاس استفاده شده است. 

منوی برنامه : 

Enter a name 

Delete a name 

Display list 

End of program 

Enter your select  1-4 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-087  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:22

بانک اطلاعات دانشجویان با لیست دو پیوندی

توضیحات :
 این پروژه امکان اضافه کردن ، حذف کردن و نمایش لیست را دارد. 

منوی برنامه : 

Enter a student 

Delete a student 

Display list 

End of program 

Enter your select  1-4 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-088  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

18 آذر 1390 @ 19:21

جمع دو عدد صحیح بزرگ با لیست پیوندی

توضیحات :
دو عدد صحیح بزرگ با استفاده از لیست دو پیوندی با هم جمع می شوند و حاصل جمع در یک لیست پیوندی دیگر قرار می گیرد و چاپ میشود.   

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-090  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

12 آذر 1390 @ 22:18

جستجوی شماره دانشجویان به روش ترتیبی و دودویی

توضیحات :

این برنامه شماره دانشجویان را از ورودی خوانده و در یک آرایه قرار می دهد. سپس شماره دانشجویی را خوانده و آن را به دو روش ترتیبی و دودویی جستجو می کند. 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-070  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان