18 خرداد 1390 @ 19:00

جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد بزرگ

این پرنامه دو عدد مثبت حداکثر صد رقمی را از ورودی گرفته ، با استفاده از توابع و آرایه ها اعمال جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را روی این دو عدد انجام می دهد.   

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

نکته : برای تقسیم دو عدد توصیه می شود تعداد ارقام دو عدد به هم نزدیک باشد، زیرا اگر دو عدد اختلاف زیادی با هم داشته باشند ، پردازش کدها زمان زیادی در حدود چند دقیقه طول خواهد کشید. 

ارقام بزرگ باشند ولی هردو نزدیک هم باشند.   

کد درخواست این برنامه C&Cpp-031  میباشد.  

 هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  


دانلود رایگان فایل اجرایی Download 


  14 خرداد 1390 @ 13:45

پیاده سازی پشته اعداد صحیح با کلاس

توضیحات: کد درخواست برنامه  ۱۹۷۵ میباشد. 

این پروژه پشته ای از اعداد صحیح ایجاد کرده و با استفاده از کلاس و توابع اعمال پشته را بر روی آن اعداد انجام می دهد. هدف از انجام این پروژه آشنایی با عملیات پشته و کاربرد آرایه برای پیاده سازی پشته می باشد.  

منوی برنامه : 

print stack 

add to stack 

pop from stack 

retrieve from stack 
Exit 

Enter your select 

 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

12 خرداد 1390 @ 17:04

پرو‍ژه بازی مار - snake - اسنک

 

 

در این پروژه بازی مار شبیه سازی شده است. بدین صورت که یک جدول با ده سطر و پانزده ستون وجود دارد که مار دز این محدوده میتواند حرکت کند. خانه های خالی با علامت "-" ، خانه های حاوی جایزه با علامت"*" و خانه های حاوی مانع با علامن "b" نمایش داده میشود. اگر مار از جدول خارج شود و یا وارد مانع شود ، یکی از جان های مار گرفته میشود و به خانه شروع باز میگردد و اگر مار جان نداشته باشد ، مار سوخته و بازی تمام میشود. در ابتدای بازی سر مار در خانه "s" و بدن او بیرون از جدول است.  

اگر مار وارد خانه حاوی جایزه شود ده امتیاز میگیرد و با هر سی امتیاز یک جان به جان های مار اضافه میگردد.
سر مار با علامت"o" و بدن مار با علامت "mmm" نشان داده میشود. با رسیدن مار به نقطه پایان "e" بازی تمام میشود. پس از هربار که مار حرکت میکند ، وضعیت جدید و امتیاز کسب شده و تعداد جان های مار نمایش داده میشود. حرکت مار با استفاده از چهار کلید از کلیدهای صفحه کلید است که توضیح چگونگی حرکت مار در بازی نمایش داده میشود. طول مار در بازی ثابت است و مار نمیتواند به سمت بدن خود به عقب برگردد.
 
سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.   

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان   دانلود رایگان فایل اجرایی Download
کد درخواست این برنامه
C&Cpp-021  میباشد.
  

10 خرداد 1390 @ 18:19

بانک اطلاعات کارمندان یک شرکت

توضیحات :  
در این پروژه نام ، نام خانوادگی و شغل کارمندان از ورودی خوانده شده و در آرایه ای از اشیاء قرار می گیرد و برنامه بطور اتوماتیک به هر کارمند یک شماره کارمندی منحصربفرد اختصاص می دهد. 
امکانات این پروژه عبارتست از :  اضافه کردن کارمند جدید ، چاپ لیست کامل کارمندان، جستجوی کارمند با شماره کارمندی و حذف کارمند از آرایه  

این پروژه با استفاده از کلاس و توابع نوشته شده است. 

 منوی برنامه :

Enter a new personel 

Delete a personel 

Search a personel 

Report list 

Exit 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

کد درخواست این برنامه C&Cpp-029  میباشد.  

7 خرداد 1390 @ 18:03

جمع دو عدد باینری با هشت رقم

ت توضیحات :
این پروژه دو عدد هشت رقمی در مبنای دو را گرفته و با هم جمع می کند و جواب را نیز در مبنای دو نمایش می دهد.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

کد درخواست این برنامه C&Cpp-030  میباشد.